ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Мисия и визия

МИСИЯТА на ДГ „Зора“ е:

  • Да подготвим децата за предизвикателствата на бъдещето.
  • Развитие потенциалните възможности на всяко дете чрез личностно ориентиран подход да създава благоприятна и позитивна среда за неговото социално и интелектуално развитие и постигане на готовност за училище.
  • Мотивиране на учителите и останалите служители в детското заведение да реализират и прилагат в най-висока степен професионалните си качества и умения.
  • ДГ „Зора“ да отговаря на обществените потребности и очаквания за значимостта на детската градина за пълноценно развитие на детето в предучилищна възраст. 

      ВИЗИЯ:  ДГ „Зора“да бъде:

  • Осигуряване на емоционално – комфортна среда, базирана на доверие, взаимно уважение, приятелство, в която детето да се чувства щастливо, защитено, разбрано, подкрепяно и обичано.
  • Създаване на условия за личностното развитие и пълноценно изживяване на детството и възможности за творческа изява на децата.
  • Продължаване на традициите и утвърждаване авторитета на ДГ „Зора“ сред родителската общност за висок стандарт във възпитателно–образователната дейност в тясно сътрудничество с тях и разчитайки на активната им подкрепа.
  • Висока професионална реализация, удовлетворение от работата и отговорност от страна на екипа към резултатите от взаимодействието с децата.

Системно приложение на иновационни методи и технологии в образователния процес.