ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта

ПРОЕКТ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗАПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕИ СПОРТА

Детска градина „Зора“, град Пловдив ежегодно участва за средства по ПМС 46 от19.03.2020г. за финансиране и подкрепа на физическата активност, физическото възпитание и спорт, спортно–подготвителнатадейност на деца и учащи в образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшитеучилища.

С получените средства се обогатява наличната база със спортни уреди и пособия за децата.